Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SAKWOJAŻ

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem www.sakwojaz.pl.

Sprzedającym jest Anna Brzozowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SAKWOJAŻ ANNA BRZOZOWSKA zwana także zamiennie „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”, NIP: 9542773424  Regon: 366364520, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sposoby kontaktu i porozumiewania się z Usługodawcą:

 • telefonicznie pod numerem telefon:  +48  697 912 600 (w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00);
 • mailowo; adres poczty elektronicznej:  kontakt@sakwojaz.pl                              
 • listownie;  adres do doręczeń: ul. Czeczotta 2 m.15, 40-749 Katowice. 

DEFINICJE

Regulamin- niniejszy regulamin w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, Sklepu Internetowego sakwojaz.pl;

Sklep internetowy (Sklep)- dostępny pod adresem sakwojaz.pl  to serwis internetowy przy użyciu, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie;

Sprzedawca (Usługodawca)- podmiot gospodarczy świadczący usługi sprzedaży korzystając ze Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

Klient- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, której świadczone są usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

Konsument- osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego dokonująca czynności prawnej niewiązanej bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą;

Towar- produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których dotyczy Umowa Sprzedaży; obraz Towarów przedstawiony na stronach Sklepu jest tylko wizualizacją rzeczywistego wyglądu i ma charakter informacyjny;

Konto- usługa świadczona drogą elektroniczną; element Sklepu dedykowany klientowi, tworzony po dokonaniu rejestracji;

Rejestracja- usługa świadczona drogą elektroniczną; w celu założenia Konta oraz ewentualnego składania Zamówienia oraz korzystania z innych funkcji Sklepu Internetowego; procedura wykonywana przez Klienta w sposób wskazany w niniejszym regulaminie;

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Czas Realizacji Zamówienia- czas, w którym Zamówienie jest przez usługodawcę; wydawane przewoźnikowi; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy;

Dni Robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sakowojaz.pl; w szczególności warunki zakładania i prowadzenia Konta, składania Zamówienia oraz jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne obowiązki Usługodawcy i  Klienta.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów; udostępnia Klientowi bezpłatne usługi: formularz Rejestracji i logowania, formularz Zamówienia, Koszyk oraz konto. Usługi świadczone są za pośrednictwem sieci Internet całodobowo przez wszystkie dni w roku.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe po spełnieniu przez Klienta minimalnych wymagań technicznych: urządzenie z dostępem do sieci Internet, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explorer, FireFox, Safari, Opera, Chrome z włączoną obsługą JavaScript oraz plików Cookies.
 5. Towary udostępnione i oferowane przez Sklep Internetowy zostały legalnie wprowadzone na polski rynek, są  wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa oraz korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz Usługodawcy lub w sposób zakłócający jego funkcjonowanie. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 7. Usługodawca zapewnia ochronę treści cyfrowych oraz przekazu elektronicznego poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed pozyskaniem ich przez osoby nieupoważnione. Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet, a także usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania oraz nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie.
 8. Umowy Sprzedaży są zawierane w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

REJESTRACJA

 1. Należy dokonać procedury Rejestracji w celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Klienta za pośrednictwem formularza Rejestracyjnego. Klient wypełniając formularz jest obowiązany do podania swoich prawdziwych danych oraz uzupełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe. Rejestracja następuję z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila potwierdzającego założenie Konta. Zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7 dniowym terminem wypowiedzenia jeśli Klient narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Usługodawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne w chwili otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.

 1. Podczas procesu Rejestracji Klient podaje hasło, dzięki któremu otrzymuje dostęp do Konta. Klient jest zobowiązany do ochrony hasła oraz nieudostępniania hasła osobom trzecim.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całodobowo przez cały rok  z zastrzeżeniem, że realizacja Zamówienia odbywa się w Dni Robocze od 9:00 do 17:00.
 2. Zamówienia może składać Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego.
 3. Zamówienia może składać Klient nie posiadający statusu zrejestrowanego użytkownika Sklepu Internetowego, dokonując zamówienia z pominięciem procedury Rejestracji i logowania.
 4. Zamówienie sporządza Klient poprzez dodawanie Towarów do wirtualnego Koszyka. Przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia, listę Towarów w Koszyku można dowolnie modyfikować.
 5. Klient po potwierdzeniu wyboru Towarów, w formularzu Zamówienia wskazuje formę płatności i przesyłki oraz adres i dane do wysyłki.
 6. Klientowi przed wysłaniem Zamówienia do Usługodawcy, wykazywane są szczegółowe informacje oraz całkowita suma Zamówienia.
 7. W przypadku gdy uzupełniony formularz Zamówienia jest nie kompletny, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem będzie nie możliwy, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie.
 8. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę.
 9. W procesie składania Zamówienia istnieje możliwość modyfikowania, wykrywania oraz korygowania błędów w Zamówieniu do momentu oficjalnego wysłania Zamówienia Sprzedającemu. Po tym momencie można zmienić Zamówienie lub skorygować błędy we wprowadzonych danych do chwili nadania przesyłki poprzez niezwłoczny oraz bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
 10. Zamówienie zostanie realizowane w momencie wpłynięcia wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy; w przypadku Zamówienia opłacanego przelewem lub w momencie dokonania płatności „za pobraniem”.
 11. Orientacyjny Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 14 Dni Roboczych.
 12. Po Czasie Realizacji Zamówienia, Towar jest wydany przewoźnikowi.

CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, wyrażone są w złotych polskich. Nie zawierają kosztów przesyłki zamówionych Towarów. Cena wiążąca jest wskazana w podsumowaniu Zamówienia; jest obliczana według wyborów usług dokonanych przez Klienta.
 2. Klient ma możliwość wyboru formy płatności; przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność po przez system płatniczy firmy przelewy24.pl lub PayPal.
 3. Klient zobowiązany jest uiścić opłatę za Zamówienie w terminie do 3 dni od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Na każdy Towar jest wystawiany dokument sprzedaży w postaci paragonu.
 5. Ceny podane w Sklepie internetowym mogą ulec zmianie; z zastrzeżeniem, że warunki Zamówienia nie ulegną zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę przed dokonaniem zmiany cenowej.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polski i odbywa się pod adres wskazany przez klienta w formularzu Zamówienia; chyba, że strony Umowy Sprzedaży postanowią inaczej.
 2. Klient może wybrać jedną z następujących form dostawy: za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej S.A. lub po uzgodnieniu odbiór osobisty.
 3. Koszt nadania przesyłki pokrywa Klient; jest on doliczany w podsumowaniu Zamówienia; na podstawie wybranej przez Klienta formy dostawy w formularzu Zamówienia.

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeśli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsument może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady albo może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub o obniżenie ceny. 
 2. Klient niebędący Konsumentem i Usługodawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady. Tylko Konsumentom przysługuje rękojmia.
 3. Towar reklamowany z tytułu rękojmi należy składać na adres: ul. Czeczotta 2 m 15, 40-749 Katowice. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Konsument powinien dostarczyć Towar wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym (żądaniem załatwienia reklamacji, wskazaniem osoby składającej reklamację oraz wady Towaru).
 4. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji złożonej przez Konsumenta.
 5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji sprzedawca powiadomi Klienta w formie wiadomości wysłanej na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 6. Klient może także złożyć reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę; można ją składać na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sakwojaz.pl

ZWROTY  

 1. Jeśli Umowa Sprzedaży była zawarta na odległość Konsument ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim sprzedawca przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument nie później niż po 14 dniach od momentu poinformowania o decyzji wykonania odstąpienia od Umowy otrzymuje od Usługodawcy zwrot wszystkich poniesionych płatności także koszty dostarczenia przesyłki ( wyjątkiem są koszty dodatkowe wynikające z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Usługodawcę).
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od momentu, w którym odstąpił od Umowy (aby termin został zachowany wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu).
 5. Prawo odstąpienia od Umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Konsument w sytuacji odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu: założenia Konta, realizacji Zamówień, rozpatrywania składanych Reklamacji, realizacji przepisów prawa, działań promocyjnych lub handlowych Sprzedawcy, a także innych czynności wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient określa cele i zakres zgód na przetwarzanie danych osobowych poprzez uzupełnienie i przesłanie odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych może dotyczyć imienia oraz nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail lub adresu zamieszkania, a także numeru IP komputera.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Klienta.
 5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych oznaczonych uniemożliwienie wykonywania usług i realizowania umów przez Sprzedawcę.
 6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym momencie cofnięta, poprzez wysłanie takiego żądania na adres e-mail lub miejscowy adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 7. Udostepnienie danych osobowych nieuprawnionym podmiotom, może nastąpić wyłącznie za zgodą Klienta, którego dane dotycz.
 8. Klient ma prawo do kontrolowania przetwarzanych danych, które jego dotyczą, a szczególnie przysługuje mu prawo do:
 • sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy,
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 1. Dane zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 2. Sprzedawca udostępnia dane jedynie w celu realizacji Zamówienia albo świadczenia usług drogą elektroniczną to znaczy przewoźnikowi oraz firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy.
 3. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 4. Sprzedawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu wiadomości o niewłaściwym i niezgodnym z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa korzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną, ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

ZMIANA REGULAMNIU

 1. Niniejszy Regulamin może zostać przez Sprzedawcę zmieniony z ważnych powodów prawnych lub technicznych dotyczących właściwego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 2. O zmianie Regulaminu zostaną poinformowani Zarejestrowani Użytkownicy w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną, na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego/nowego Regulaminu. Na stronie głównej Sklepu dla Niezarejestrowanych Klientów przez 14 dni będzie wyświetlane powiadomienie o wejściu w życie nowego Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu realizowane są realizowane zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy. Elementy grafiki, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.
 2. Klient może zrezygnować z usług, które są świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym poprzez powstrzymanie się od korzystania z takiej usługi, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 3. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego Konsumentem.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i ustawy z dnia 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.

Data wejścia w życie Regulaminu: 15 lutego 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIK

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SAKWOJAŻ ANNA BRZOZOWSKA

Czeczotta 2/15

40-749 Katowice

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY *

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………….(imię i nazwisko konsumenta), informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dodatkowe informacje:

 • data odbioru Towaru……………………………………………………………………..
 • adres konsumenta………………………………………………………………………….

 

Data i podpis konsumenta

………………………………………..

 

*formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.